Løsladelse

Løsladelse


Mange indsatte på Herstedvester Fængsel har meget lange domme. Alligevel begynder vi tidligt at tænke på, hvordan du får de bedste chancer for at klare livet efter afsoningen.

En tidsplan for afsoningen

Når du har modtaget din dom, får du en strafberegning - en tidsplan for, hvordan du kan vente, at din afsoning forløber. Her står blandt andet datoen for endt straf. Du får også at vide, hvornår du tidligst kan komme på udgang eller blive prøveløsladt.

Handleplan

Under din afsoning bliver der lavet en handleplan for dig hver 3. eller 6. måned. Fængslet er ansvarlig for at udarbejde handleplanen, men det skal ske i samarbejde med dig. Handleplanen beskriver dine forhold her og nu, og hvad der skal ske i den kommende periode af din afsoning.

En handleplan kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af dit tidligere misbrug og af, hvilke mål der er sat for at ændre det. Disse mål skal du og de ansatte på fængslet så arbejde for at nå i den følgende periode.

Løsladelse på prøve

Man kan normalt tidligst blive prøveløsladt, når 2/3 af straffen er afsonet. Senest to år før denne dato begynder vi at forberede en eventuelt løsladelse.

I særlige tilfælde kan du blive prøveløsladt mellem halv tid og 2/3 tid. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis du i fængslet har gjort en særlig indsats for at undgå at komme ud i ny kriminalitet, fx ved at deltage i behandling for et narko- eller alkoholmisbrug. Spørg eventuelt personalet.

Ved prøveløsladelsen fastsættes en prøvetid. Hvis du begår ny kriminalitet i prøvetiden, lægges resten af din straf normalt oven i den nye straf.

Livstidsdømte

Livstidsdømte kan tidligst prøveløslades, når 12 år af straffen er udstået. Det er Justitsministeriet (Direktoratet for Kriminalforsorgen) der afgør, om du kan blive prøveløsladt. De kan for eksempel sige nej, hvis de vurderer, at du kan finde på at begå kriminalitet igen.

KiF - både kontrol og støtte

Som regel sker en prøveløsladelse på betingelse af tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) og eventuelle særvilkår. Et særvilkår kan for eksempel være, at du skal tage antabus i forbindelse med din løsladelse. Dette vilkår skal KiF så føre tilsyn med, at du overholder. Tilsynet fungerer som samtaler, enten på KiF-kontoret eller i dit hjem.

I KiF er der ansat socialrådgivere. De skal kontrollere, at du overholder eventuelle særvilkår, men de kan også hjælpe dig med at holde dig fra kriminalitet eller i forhold til kommunen og andre myndigheder.

Prøveudskrivning for forvaringsdømte

Hvis en forvaringsdømt søger om at blive prøveudskrevet, er det retten, der tager stilling til ansøgningen. Retten tager stilling på grundlag af udtalelser fra en psykiater og fra fængslet samt en indstilling fra anklagemyndigheden. Den dømte har ret til advokatbistand, når sagen bliver behandlet.

Flere oplysninger

Vil du læse mere, kan du hente Servicestyrelsens rapport Projekt god løsladelse og Køreplan for god løsladelse.

 

 

 

 

 

 

 


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...

Gennerelle regler

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...