Forvaring

Indsat uden slutdato


Forvaring er i dansk ret formelt ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf. Sondringen mellem foranstaltning og straf er dog i denne sammenhæng ret teoretisk, og reelt ligger det nærmest at opfatte forvaring som en tidsubestemt straf.

Dom til forvaring forudsætter, at tre krav er opfyldt:

1) Den tiltalte skal findes skyldig i drab, røveri, alvorlig voldsforbrydelse, alvorligere trusler, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser (kriminalitetskravet).

2) Den tiltalte skal antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed (for voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse dog kun ”væsentlig” fare). Denne antagelse skal baseres på karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om gerningsmandens person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet (farlighedskravet). 

3) Anvendelse af forvaring i stedet for fængsel skal findes påkrævet for at forebygge denne fare (nødvendighedskravet).

Forvaring idømmes således ikke på grundlag af en psykiatrisk karakteristik af lovovertræderen, forvaring bruges dog i det væsentlige over for personer, som er præget af karaktermæssige afvigelser.

Forvaring og anbringelse er ikke det samme

Dom til forvaring forveksles i medierne ikke sjældent med dom til anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling, men der er afgørende principielle forskelle.

En ”anbringelsesdom” anvendes hyppigst over for personer, som på grund af sindssygdom anses for utilregnelige og derfor ikke kan straffes. Sindssyge gerningsmænd, som anses for farlige, kan dømmes til anbringelse på sikringsafdelingen på psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. En anbringelsesdom fuldbyrdes med andre ord på et sygehus, mens en forvaringsdom fuldbyrdes i et fængsel.

Fælles for de to foranstaltninger er, at det er retten, som skal træffe beslutning om ændringer i foranstaltningen, fx i form af prøveudskrivning.

I Herstedvester behandles de forvarede efter samme regler, som gælder for fængselsdømte, og de bor og færdes ikke adskilt fra andre indsatte. Det samme gælder – med visse lempelser – også for indsatte, som afsoner grønlandske forvaringsdomme.
 

 

 


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...